بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم

 

بازدید از تابلوهای هوایی و زمینی

 

 

تست رله های جریانی با دستگاه وبکو 

بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم

مقالات مرتبط