کارگاه آموزشی ویژه پرسنل و مدیران

مدرس : سرکار خانم دکتر محمدی و سرکار خانم دکتر فهیمی راد

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خشم و همدلی

مقالات مرتبط