Projects

  • قرارداد تأمین رله های پست شهید رجایی با شرکت برق منطقه ای تهران
  • تأمین رله های پست 63kv ناظریه مشهد
  • اتوماسیون کلید های هوایی 20kv شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
  • پروژه ی SCADA پست باجگیران
  • مانیتورینگ پست های BTS شرکت مخابرات استان تهران
  • مانیتورینگ پست های BTS شرکت مخابرات استان البرز
  • پروژه ی مانیتورینگ روشنایی اتوبان های چمران و مدرس در استان تهران